My Relaxzone : Inloggen - Registreren
  Nederlands - Français
| Meer

Contactgegevens

OBASS bvba - Webefipool.com

Gistelstraat 12
B-8770 Ingelmunster
België

BTW n°: BE 0457.451.406

Tel: +32 (0)475 76 95 01
Contacteer ons

Interessante links

Algemene Voorwaarden

De website www.relaxzone.be wordt beheerd door Obass bvba - Gistelstraat 12 - B-8770 Ingelmunster - België. BTW n°: BE 0457.451.406

Het relaxzone.be management wordt waargenomen door Obass bvba.

Verantwoordelijkheid:

Niettegenstaande wij ervoor zorgen dat alle informatie die op de relaxzone.be portaalsite gepubliceerd wordt echt en correct is, neemt Obass bvba geen verantwoordelijkheid voor de geldigheid of nauwkeurigheid van de gepubliceerde informatie.

Beeldmateriaal en andere inhoud aangebracht door derden (relaxzone klanten) voor publicatie op relaxzone.be moet vrij zijn van alle rechten waarbij het bewijs van toelating tot publicatie van de eigenaar/licensiehouder dient geleverd te worden.

Handelsmerken:

Publicaties, inhoud, producten of diensten, logos en bedrijfsnamen die op relaxzone.be voorkomen zijn de handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars.

Gebruiksvoorwaarden voor de relaxzone.be portaalsite:

De webgebruiker gaat ermee akkoord dat, behalve voor informatie, producten en diensten duidelijk aangegeven als zijnde aangeleverd door het relaxzone.be management, het relaxzone.be management niet instaat noch aansprakelijk kan worden gesteld voor eenderwelke andere informatie, producten en diensten van derde partijen op de relaxzone.be portaalsite en/of op het internet.

De webgebruiker gaat er ook mee akkoord dat het relaxzone.be management geen garantie kan geven (noch verantwoordelijk kan gesteld worden) dat gegevensbestanden voor up- of downloading via relaxzone.be vrij zijn van virussen, wormen, trojanse paarden of andere code met destructieve eigenschappen.

Het relaxzone.be portaalsite management kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventueel verlies van data of tijdelijke onderbrekingen in de aanlevering van de relaxzone.be diensten via het internet, noch voor het niet verbeteren van mogelijk fouten of wegnemen van defecten. Er kunnen operationele onderbrekingen voorkomen van tijdelijke aard omwille van onderhoud aan de internetsystemen en programma's of omwille van storingen van de normale werking tengevolge van onvoorziene defecten of pannes.

Tips en advies gegeven aan de webgebruiker zijn zonder enige vorm van garantie. Wijzigingen in de inhoud en/of prijzen kunnen zonder voorafgaandelijke verwittiging en worden actief van zodra ze gepubliceerd worden op de portaal.

De creatie van hyperlinks naar de homepagina van relaxzone.be is toegelaten. Het gebruik van deze portaal binnen andere websites van derde partijen is verboden.

Toegekende wachtwoorden voor toegang tot bepaalde delen van de relaxzone.be portaalsite beschikbaar gesteld aan de webgebruiker zijn confidentieel en moeten geheim gehouden worden.
Het relaxzone.be management kan ten allen tijde de webgebruiker zijn wachtwoord wijzigen zonder voorafgaande verwittiging indien mocht blijken dat de portaalsite in gevaar is.

DE WEBGEBRUIKER NEEMT ALLE VERANTWOORDELIJKHEID EN HET VOLLEDIG RISICO OP ZICH VOOR HET GEBRUIK VAN DE RELAXZONE.BE PORTAALSITE, DE PRODUCTEN EN DIENSTEN “ZOALS ZE ZIJN” MET INBEGRIP VAN “ALLE FOUTEN”. HET RELAXZONE.BE MANAGEMENT EN ZIJN PARTNERS ZULLEN NIET AANSPRAKELIJK GESTELD WORDEN VOOR MOGELIJKE KOSTEN OF SCHADE MET BETREKKING TOT DE INFORMATIE, BEELDMATERIAAL, DIENSTEN EN PRODUCTEN VOORZIEN VIA DE RELAXZONE.BE PORTAALSITE. HET RELAXZONE.BE MANAGEMENT EN ZIJN PARTNERS ZULLEN NIET AANSPRAKELIJK GESTELD WORDEN VOOR MOGELIJKE KOSTEN OF SCHADE MET BETREKKING TOT DE INFORMATIE, BEELDMATERIAAL, DIENSTEN EN PRODUCTEN AANWEZIG OP WEBSITES, MICROWEBSITES, MINIWEBSITES EN WEBSHOPS GELINKT OF GEINTEGREERD MET DE RELAXZONE.BE PORTAALSITE.

Relaxzone.be vertegenwoordigt op geen enkele manier eenderwelke website waartoe de gebruiker zich via relaxzone.be toegang verschaft of een link heeft naar relaxzone.be waarvan het relaxzone.be management de inhoud niet in eigen beheer heeft.

De Algemene Voorwaarden kunnen zonder voorafgaandelijk verwittiging ten alle tijde worden gewijzigd. De wijzigingen worden automatisch van kracht bij het verschijnen ervan op de relaxzone.be portaalsite.

Bij de aankoop van diensten op de relaxzone.be portaalsite ontstaat een bindend contract nadat de bestelling werd aanvaard en de factuur volledig is betaald. Het relaxzone.be management kan vrijelijk en zonder voorafgaande verwittiging de publicatie van infomatie weigeren, zonder daar een reden te moeten voor op geven.

Vertragingen in nazicht van registratiegegevens, bevestiging van bestellingen, respecteren van datum en tijdstippen, het bereiken van de limieten van de software, hardware en capaciteit van de databanken, enz... kunnen geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding. Het relaxzone.be management zal al het mogelijke in het werk stellen om deze problemen te voorkomen en zonodig te elimineren.

Deze Algemene Voorwaarden en het verschaffen van de online diensten, vallen onder de Belgische wetgeving. Bij geschillen is enkel de rechtbank waar de maatschappelijke zetel van Obass bvba is gevestigd bevoegd.

Algemene Verkoop- en Verhuurvoorwaarden:

1. AANVAARDING VOORWAARDEN. Elke klant wordt geacht onze Algemene Verkoop-, Verhuur- en Betalingsvoorwaarden te kennen en deze aanvaard te hebben. Zelfs als de aankoopvoorwaarden van de klant tegenstrijdig zijn, blijven onze voorwaarden van toepassing, tenzij er vooraf schriftelijk anders werd overeengekomen.

2. PRIJZEN. Alle prijzen vermeld in onze prijslijsten en catalogi zijn exclusief BTW en dienen enkel als aanwijzing. De overeengekomen huurprijzen zijn netto in EURO en geldig voor de duur van de overeenkomst.

3. BETALINGSVOORWAARDEN. Alle facturen zijn betaalbaar te Ingelmunster bij levering van de goederen, services en diensten, netto contant en zonder disconto.

4. BETALINGSVOORWAARDEN BIJ HUUR. Verschuldigde periodieke wederkerende bedragen worden vooruit betaald via een doorlopende opdracht op bankrekening van de abonnee, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. In geval een niet correcte betaling van één van de contractueel voorziene periodieke betalingen op de vervaldag, kan onderhavige overeenkomst om die reden enkel door het relaxzone.be management worden ontbonden.

5. NIET BETALING OP DE VERVALDAG. Het relaxzone.be management (de verkoper) behoudt zich het recht alle verdere leveringen, services of diensten te staken tot alle vervallen sommen werden vereffend. Bij laattijdige betaling zal van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd zijn van 12% per jaar. De schuld wordt van rechtswege eveneens verhoogd met 15% met een minimum van 50,00 € (EURO) als schadeloosstelling.

6. NIET BETALING OP DE VERVALDAG BIJ HUUR. Het relaxzone.be management behoudt zich het recht alle verdere leveringen van producten of diensten te staken tot alle vervallen sommen werden vereffend. Bij laattijdige betaling zal van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een bijkomende administratieve kost van 15% aangevuld met een verwijlinterest van 1,1% per maand verschuldigd zijn. Bovendien worden alle nog verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar, onafgezien van de toegestane betalingsvoorwaarden.

7. LEVERINGEN. De leveringstermijnen worden slechts ten titel van inlichting gegeven. Behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepalingen kan een vertraging in de levering in geen geval recht geven op annulering van de bestelling en mag geen enkele vergoeding geëist worden. Het relaxzone.be management behoudt zich het recht voor gedeeltelijke leveringen te doen, welke gedeeltelijke verkopen opleveren. Alle aankopen van producten worden vervoerd op risico van de klant ongeacht de wijze van transport. Voor bestellingen onder de 75,00 € zullen 5,00 € administratiekosten worden aangerekend. Annulatie van een bestelling dient schriftelijk te gebeuren en is slechts geldig binnen de 8 dagen volgend op de datum van bestelling of na onze schriftelijke aanvaarding.

8. WAARBORG OP GOEDEREN EN MATERIALEN. De waarborg kan hoogstens die zijn die door de fabrikant wordt verstrekt en onder de hierna gestelde beperkingen. De garantie is beperkt tot gelijkwaardige goederen, waarbij alle kosten zoals transport en verzekering door de koper worden gedragen.

9. KLACHTEN. De comformiteit van de levering dient door de koper gecontroleerd te worden bij ontvangst van de goederen. In geval van klachten zullen de goederen pas gecrediteerd worden indien zij volledig en in de originele verpakking worden aangeboden. Vervoerskosten zijn steeds ten laste van de koper. Het indienen van een klacht ontheft de koper niet van zijn betalingsverplichtingen. De klachten moeten binnen de 8 dagen schriftelijk worden ingediend.

10. AANSPRAKELIJKHEID. Het relaxzone.be management verbindt zich ertoe de prestaties te verzekeren die voor zijn rekening zijn zoals gedefinieerd in onderhavige overeenkomst. Het relaxzone.be management is enkel gebonden door een middelenverplichting en in geen geval door een resultaatverplichting. De subjectieve onderdelen van deze overeenkomst worden gerealiseerd door het relaxzone.be management, keuze van software, grafische elementen, plannen, interviews, fotosessie, etc... . Het relaxzone.be management heeft alle vermogensrechten op al het beeldmateriaal, teksten en grafische tekeningen dat werd gecreëerd en gepubliceerd. Foto's van personen worden enkel gepubliceerd op de portaalsite mits uitdrukkelijke toestemming van de betrokken persoon. Het relaxzone.be management kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld wat de gevolgen betreft van problemen in verband met andere leveranciers zoals hostingdiensten, internetproviders, gegevensverwerkende bedrijven, etc...

11. DUUR VAN OVEREENKOMSTEN BIJ HUUR VAN MATERIALEN EN/OF DIENSTEN In alle gevallen van vervroegde contractbreuk door een handeling of een overtreding van de abonnee, is deze behouden om aan het relaxzone.be management, bij wijze van forfaitaire vergoeding een som te betalen die gelijk is aan 60% van de nog niet vervallen maandelijkse aflossingen voor de lopende periode. Als er geen ontbinding van de overeenkomst wordt aangekondigd door de ene aan de andere partij, één maand voor de einddatum van de overeenkomst en via aangetekend schrijven, dan wordt deze overeenkomst stilzwijgend verlengd voor de achtereenvolgende periode van één jaar, tenzij er vooraf schriftelijk anders werd overeengekomen.

12. OVERDRACHT EN INPANDGEVING VAN DE OVEREENKOMST. Het relaxzone.be management is uitdrukkelijk gemachtigd om de gemaakte verkoopovereenkomst geheel of gedeeltelijk in pand te geven, met dien verstande dat deze overdracht of inpandgeving de vorm en de voorwaarden van de overeenkomst in geen enkel opzicht wijzigt. Een gewone brief of vermelding op de maandelijkse factuur is voldoende als kennisgeving van overdracht of in pandgeving. Een dergelijke overdracht houdt voor de abonnee de verplichting in om aan de nieuwe schuldeiser te betalen. De abonnee verbindt zich er toe zo nodig alle documenten te ondertekenen, alle formaliteiten te vervullen en alle wijzigingen in de betalingsopdrachten die hem zouden gevraagd worden te aanvaarden.

13. VERKLARING VAN BEVOEGDHEID. Het relaxzone.be management en de koper/abonnee komen uitdrukkelijk overeen dat de bevoegdheid voor alle betwistingen betreffende de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst berust bij de rechtbanken waar de maatschappelijke zetel is gevestigd. Bij betwistingen die vallen onder de bevoegdheid van de vrederechter, is enkel de vrederechter bevoegd waar de maatschappelijke zetel van Relaxzone.be - Obass bvba is gevestigd­.

14. RECHTEN. Alle gebruiks- en licensierechten voor beeldmateriaal, teksten, geintegreerde micro- en miniwebsites komen onmiddellijk te vervallen van zodra de klant zijn abonnement(en) of commerciële relatie opzegt en hij ophoudt klant of partner te zijn.

Aanvaarding van de Algemene Voorwaarden, Gebruiksvoorwaarden en Algemene Verkoop- en Verhuurvoorwaarden:

Door het aanvragen van informatie, producten of diensten via deze website, gaat de gebruiker er mee akkoord dat het relaxzone.be management onvoorwaardelijk gevrijwaard wordt tegen alle eisen, verliezen en opgelopen schade tengevolge het gebruik en misbruik van de aangevraagde informatie, producten of diensten en eender welke reproductie ervan die verspreid zou worden zoals fotocopie of doorgestuurde berichten afgeleid van afdrukken, berichten of gegevensbestanden.

Relaxzone, Relaxzone.be, Webefi, Webefi.be, Webefipool, Webefipool.com, Lifestyle Boulevard, Lifestyleboulevard.be en Obass Digital Media zijn handelsmerken van Obass Bvba - Copyright 2011-2014

Deze teksten werden het laatst aangepast op 4 december 2013.